header foto header foto header foto header foto
 

Vertrouwenscommissie

HC Hisalis wil een vereniging zijn waar iedereen met veel plezier bezig kan zijn met de hockeysport. We doen er met elkaar dan ook alles aan om grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen. Wangedrag, zoals pesten, discriminatie of intimidatie kunnen en willen we niet bij HC Hisalis tolereren. Voor de vereniging staan kernwaarden als respect, integriteit en aangepast gedrag centraal in hoe we met elkaar omgaan.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft echter uitgewezen dat grensoverschrijdend gedrag niet altijd kan worden voorkomen. Ondanks alle preventie kan er ook bij HC Hisalis wangedrag plaatsvinden dat strijdig is met onze eigen normen en waarden.

Dat is één van de redenen waarom HC Hisalis een vertrouwenscommissie heeft ingesteld. Een centraal aanspreekpunt voor iedereen om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan, leuk en vooral veilig blijft. De commissie acteert daarom niet alleen reactief, maar vooral ook preventief. De vertrouwenscommissie bestaat uit Nicole Poirot en Natasja van Dam. Daarnaast is Marjolijne Vergouwen (huisarts) betrokken als onafhankelijk adviseur.

Contact opnemen met de vertrouwenscommissie

Je kan onder meer (bij voorkeur) per e-mail contact opnemen met de vertrouwenscommissie. Lees voordat je contact opneemt wel graag eerst alle informatie hieronder goed door.

Natuurlijk kan je, indien dit je voorkeur heeft, zo nodig ook persoonlijk of telefonisch te rade gaan:
(Let op: bij telefonisch contact graag contact tussen 20:00 en 22:00).

Wanneer kan je terecht bij de vertrouwenscommissie?

De vertrouwenscommissie is er voor incidenten, of vermoedens van incidenten, die binnen HC Hisalis verband plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Hierbij kan het gaan om leden van HC Hisalis, ouders/verzorgers van leden, de werknemers van HC Hisalis alsmede het vrijwilligerskader van HC Hisalis. Met incidenten bedoelen we in het bijzonder ongewenste omgangsvormen zoals:
 • Pestgedrag: zowel pesten als gepest worden (inclusief 'digitale' vormen)
 • Onheuse bejegening: het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur 'niet bij hoort'
 • Grensoverschrijdend en/of seksueel ongewenst gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig
 • Alle andere vormen van intimiderend of ongepast gedrag: vernederen, bedreigen en/of anderszins onfatsoenlijk
Het gaat er hierbij niet om hoe een ander iets bedoeld heeft maar hoe jij dit ervaren hebt. In het algemeen kan je je tot de vertrouwenscommissie wenden als je de betreffende persoon of personen niet kunt of wilt aanspreken op zijn, haar of hun gedrag.

Wanneer je geen melding doet in dergelijke gevallen dan bestaat de kans dat de betreffende persoon volhardt in zijn gedrag, waardoor jij, of anderen, je niet meer prettig of veilig voelen bij de vereniging. We raden je derhalve aan om incidenten snel te melden. Door er over te praten kunnen we er samen voor zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, of ten minste dat deze niet verergert. Door incidenten te melden help je er ook voor te zorgen dat herhaling kan worden voorkomen!

Preventie

De vertrouwenscommissie is er vooral ook voor preventie. Zo is de vertrouwenscommissie onder meer ook ondersteunend in de aanvraag van een zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag. Deze verklaring is nodig voor het kunnen vervullen van bepaalde functies binnen de vereniging (denk o.a. aan onze trainers).

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of vragen waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. We zijn er voor iedereen met vragen over gedrag: dus voor trainers, coaches, ouders, begeleiders, teamleden, werknemers en vrijwilligers. 

Neem contact op met de vertrouwenscommissie als:
 • Je denkt dat iemand in jouw directe omgeving met vormen van wangedrag te maken heeft
 • Je zorgen hebt over de wijze waarop er met jouw kind wordt omgegaan binnen de vereniging of het team
 • Je afvraagt of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is
 • Iemand je direct, of indirect, beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • Je afvraagt of een procedure bij de vertrouwenscommissie verstandig is in jouw situatie

Voor welke zaken is de vertrouwenscommissie niet bedoeld

In de navolgende situaties is de vertrouwenscommissie geen partij:
 • Hockey-technische zaken, zoals klachten over selectie of teamindeling; dit loopt altijd via de Technische Commissie
 • Conflicten en incidenten die plaatsvinden binnen de context van wedstrijden (of voorafgaand c.q. opvolgend wedstrijden) kunnen bij onze ambassadeur sportiviteit en respect worden gemeld. Hierbij kan het gaan om wangedrag richting arbitrage of tegenstanders, maar denk ook aan wangedrag gericht aan (of vanuit) toeschouwers en ouders. Belangrijk is dat het incident een directe relatie heeft met een sportief evenement. In geval van ernstig wangedrag kan de sportiviteit- en respect ambasadeur passende sancties aan het bestuur adviseren. Bij minder ernstige gevallen kan juist bemiddeling of advies meer gepast zijn

Hoe gaat het in zijn werk (melding en procedure)

Een melding wordt als volgt behandeld:
 • Een formele klacht kan per email worden ingediend bij de vertrouwenscommissie. Indien een klacht wordt ingediend bij het bestuur dan leidt deze de kwestie door naar de vertrouwenscommissie
 • Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Dit omdat de vertrouwenscommissie in staat moet zijn om aanvullende informatie in te winnen bij de melder. Merk op dat alle informatie vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid zal worden behandeld (zie ook het stukje over vertrouwelijkheid)
 • Afhankelijk van de aard van de klacht zal de vertrouwenscommissie samen in overleg met jou bepalen hoe hiermee verder wordt omgegaan
 • Indien de aard van een gedraging of incident zulks rechtvaardigt, kan de vertrouwenscommissie het bestuur (en/of de betrokkene) de aanbeveling doen tot het nemen van passende maatregelen. In zeer ernstige gevallen kan een advies worden gegeven tot het doen van een aangifte

Wat betekent vertrouwelijk

De leden van de vertrouwenscommissie hebben een absolute geheimhoudingsplicht. Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en één of meerdere leden van de vertrouwenscommissie plaatsvinden zijn vertrouwelijk; daar wordt niemand anders van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en er vooraf van op de hoogte bent gesteld.

Positie in de organisatie

De vertrouwenscommissie heeft de status van een onafhankelijk adviesorgaan. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscommissie aan het Bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. Deze rapportage zal (uiteraard) nooit op individuele gevallen ingaan.